Днес е 16.04.2024
Bulgarian language  English language
40 години трибология в България * * *

 

1974 г.

Лаборатория по трибология към ВМЕИ "Ленин",
София

*

1993 г.

Общество на триболозите в България

*

Обществото на триболозите
в България е член на Международния съвет по трибология

lgITC

и на
Балканската
трибологична асоциация

lgBTA

Лабораторията по трибология е създадена към Техническия университет-София през 1974 г. по инициатива на проф. дтн Н. Манолов. Тя се превръща в Национален координационен център по трибология в България, обединявайки дейността на изследователски и образователни групи в областта на трибологията в София, Пловдив, Русе, Габрово и др. На тази основа през 1993 г. в София е учредено Обществото на триболозите в България (ОТБ).

Sofia-NarodenTeatyr
София - Народен театър "Иван Вазов"

Целта на ОТБ е интегриране и координиране на изследователската и образователната дейност по трибология в България чрез мрежи от сътрудничещи си организации.

От 1985 г. Центърът по трибология е член на Международния съвет по трибология ITC, като съдейства за организирането и участва редовно в международните форуми.
ОТБ беше в основата на създаването на Балканската трибологична асоциация през 1993 г. в София и проведе две международни конференции "Балкантриб 1993" в София и "Балкантриб 2008" в Созопол.

 

saedinenie
Пловдив - площад "Съединение"

Обществото на триболозите в България с председател доц. д-р Мара Кандева провежда ежегодно конференцията по трибология "БУЛТРИБ". Заедно с Интердисциплинната гражданска академия ИНГА през 2002 г. ОТБ основа Национален експертен съвет по трибология (НЕСТ) към ИНГА, а в Лабораторията по трибология към Машинно-технологичния факултет на ТУ-София от 2004 г. са сбирките на междууниверситетския семинар "Трибология и интердисциплинност" на името на проф. дтн Н. Манолов. ОТБ осъществява периодична издателска дейност в областта на трибологията и свързани с нея проблеми.

Интегрирането на изследванията, обучението и практиката е също приоритет на ОТБ, например като стимулира иновативни бизнес-инициативи, разработване на производствени триботехнологии и лабораторни услуги.

Основни направления на дейността на ОТБ:

В областта на науката и методологията

Разработване на интердисциплинна парадигма на трибологията и теорията на контактния подход: принципи, модели и общ закон за контактното взаимодействие, функционален атом на трибологията;

Моделиране и симулация на контактни процеси.

Институционална, образователна и информационна дейност: подготовка на специалисти – магистри и докторанти, експерти по трибология, съдействие в организирането на лаборатории, центрове, технологични паркове, конференции, издаване на учебници, книги, списания и др.
Приложни дейности:
Промишлени технологии: Триботехнология за възстановяване на износени детайли чрез нанасяне на композитни износоустойчиви покрития; екологична триботехнология за регенерация на въздушни автомобилни филтри и др.

Лабораторни изпитания: Услуги чрез методики и устройства за изследване и изпитване на покрития, материали и контактни системи на триене, износване, мазане, херметичност, капилярност и надежност.