Днес е 20.06.2024
Bulgarian language  English language

 

Услуги и приложна дейност

В Центъра по трибология на Техническия университет-София се извършват различни дейности в областта на услугите като:

Промишлени технологии: Триботехнология за възстановяване на износени детайли чрез нанасяне на композитни износоустойчиви покрития; екологична триботехнология за регенерация на въздушни автомобилни филтри и др.

Лабораторни изпитания: Услуги чрез методики и устройства за изследване и изпитване на покрития, материали и контактни системи на триене, износване, мазане, херметичност, капилярност и надежност.

По-подробно са описани 2 от тези услуги.

Високотехнологични износоустойчиви метални прахови покрития

Покритията се осъществяват в пламъчна среда на ацетилен и кислород. Праховете представляват композиция от суперсплави с различен състав и свойства.

Получените покрития се характеризират с висока адхезия с базовата повърхнина, дължаща се на реализираната химична връзка и с различна твърдост и жилавост в зависимост от изискванията на клиента, достигайки твърдост до 70 HRC.

Предимствата на тази триботехнология пред останалите, които се използват в нашата страна, като наваряване, метализация, наваряване под слой от флюс, студено напластяване, хромиране, азотиране и др., са в това, че износоустойчивостта на получените покрития е от 3 до 8 пъти по-висока от тази на новия детайл, в зависимост от експлоатационните условия.

Технологията дава възможност не само да се възстановяват геометричните размери на износения детайл с по висока износоустойчивост, но и да се повиши износоустойчивостта на повърхнините на нови детайли.

В НПЛ "Трибология" на ТУ-София се възстановяват повърхнини на широк спектър детайли, основно в автотранспорта: предни и задни хебели в спирачната система, колянови и разпределителни валове в ДВГ, валове от компресори, торсионни щанги на влекачи, носещи легла за лагери в конзолите на повдигателните механизми, шенкелни болтове, чугунени отвори за лагери, пукнатини в чугунени блокове, ротационни елементи, турбини, вентилаторни перки, капаци на двигатели, помпи и др.

Методът се прилага в следните случаи:

 


 

Триботехнология за регенерация на въздушни автомобилни филтри

В лаборатория "Трибология" на Техническия университет-София от 15 години се регенерират въздушни филтри с доказани в експлоатацията високи качества и надеждност. Регенерацията удължава многократно живота на филтъра без да влошава експлоатационните му характеристики, при цена 4 пъти по-ниска от пазарната му цена!

Накратко за технологията

Технологията предполага идентификация на състоянието на постъпилия за рециклиране филтър. В зависимост от модела, вида и степента на замърсяване се прилага система от технологични въздействия. Регенерацията на въздушните филтри и увеличаването на техния ресурс се осъществява чрез разрушаване на паразитното прахово покритие (контактния слой) върху работната повърхнина на филтриращата матрица, което се формира в процеса на експлоатация на филтъра.

Технологията включва три етапа:

Първи етап - идентификация на състоянието на постъпилия за регенерация филтър, която се извършва чрез измерване на интегралната и локална относителна въздушна проводимост на филтъра по метода на пневмо-хидравличния екстремум на проф. Манолов.

Втори етап - режим на уникална регенерация, който включва въздействия по определен алгоритъм в специална вана с различни повърхностно-активни вещества (ПАВ) при определена температура на многофазната работна среда; обработка на активните повърхнини със система от двуфазни струи и ултразвуково триене чрез турбулизиране на работната среда. В зависимост от модела на филтъра, вида и степента на замърсяване се прилага система от технологични въздействия с определен интензитет и продължителност.

Трети етап – подсушаване включва центрофугиране и   продухване   с   топъл въздух. Заключителният етап на технологичния процес се състои от фино почистване след подсушаване чрез система от струйно-ударни импулси.

Технологията позволява до четирикратна регенерация на оригинален филтър, като гарантира ресурс над 85% от ресурса на новия филтър. Регенерацията на въздушни автомобилни филтри има значителен икономически ефект и екологична значимост.

Съществуващи подходи при експлоатация на автомобилни филтри

Общоприета практика в света е след изчерпване на ресурса на филтрите те да се подменят с нови, т.е. преминават в категорията "отпадъци".

В нашата страна съществува известен опит да се подменя филтриращия елемент на въздушните филтри на товарни автомобили чрез използване на корпуса на старите филтри. Хартията се внася от страни в Западна Европа иТурция. Липсват методики и устройства за окачествяване на параметрите на филтрите с подменен филтриращ елемент.

Особеност на съвременната експлоатация на автомобилните филтри е еднократното им използване.

Разрешаването на екологичните проблеми изисква нов подход, нов начин на мислене при създаване на екологично здрава и ефективна икономика.

Преработката и неколкократното използване на материали и изделия води от една страна до избягване на целия цикъл от създаването на продукта, т.е. икономия на материали, енергия и замърсяване, а от друга – откриване на нови работни места и намаляване на неговата цена.