Днес е 20.06.2024
Bulgarian language  English language

Периодика


Journal of the Balkan Tribological Association

 

JBTA_cover

Издава SciBulCom, София, от 1994 г. ISSN 1310-4772.  

До декември 2011 г. са публикувани 22 книжки от списанието. От създаването си JBTA съдейства за научното развитие и промовирането на специалистите от Балканските страни, както и за обмена на информация за състоянието и модерните постижения в областта на трибологията.

Новост в развитието на списанието след конференцията БАЛКАНТРИБ’08 в Созопол е неговият импакт-фактор. През 2009 г. импакт-факторът на JBTA е 0.103, а през 2010 г. е вече 0.182. Сега списанието се реферира в Chemical Abstracts – USA, Journal of Citation Reports, Elsevier Bibliographic database, и Реферативный журнал – химия и ВИНИТИ – Русия. От 2006 г. е създадена уеб-страницата на JBTA в интернет-сайта на SciBulCom Ltd., където се отразява съдържанието на всекиброй на списанието.

vew pdf

CONTACTS

Journal of the Interdisciplinary Civic Academy, Sofia

 

Contacts_cover

Издава ТЕМТО, София, от 2000 г. ISSN 1311-7939.

Списанието е издание на Интердисциплинната гражданска академия (ИНГА) София и излиза 4 пъти в годината.  

Публикува оригинални изследователски статии, кратки съобщения и обзори, свързани с проблемите на интердисциплинността и гражданското общество.

Обхвнати са следните тематични направления:

  • Трибологията като интердисциплинна наука;
  • Гражданската доктрина за развитието на науката, техниката и образованието;
  • Интердисциплинното познание и граждансккото съзнание;
  • Примерът на Европейския съюз в аспекта на гражданската доктрина.


Трибологичен журнал БУЛТРИБ

 

Bultrib_cover

От 2010 г. четирите броя на Журнала са публикувани последователно от издателска къща ТЕМТО и Издателството на ТУ-София, ISSN 1313-9878.

Журналът включва докладите от годишните конференции по трибология БУЛТРИБ, организирани от Обществото на триболозите в България върху ключовите аспекти на изследванията по трибология или свързани с тях теоретични и практически резултати.

Това помага да се разкрие големият потенциал за изследователско и технологично развитие на високо ниво в областта на трибологията в страната и чужбина, както и да се разпространят и конвертират трибологичните знания в социални и икономически ползи. За основа служат миналите и настоящите постижения на изследванията и техните приложения в пратиката. В статиите се излагат и постижения, свързани с национални, регионални и европейски проекти и програми и се дава възможност за сравнителни анализи в образователната, научната, иновационната и приложната дейност по трибология на участващите страни.Книги


1 | 2 | >>

Манолов, Н. 2007 Контактен подход: атомизиране, хармонизиране, интегриране Изд. ТЕМТО, София, 428 с.  
Манолов, Н., Е. Асенова, М. Кандева 2005 Концепция за развитието на трибологията в България Изд. Св. И. Рилски, София, 180 с.  
Манолов, Н., М. Кандева 2004 Механика в интердисциплинен стил Изд. Св. И. Рилски, София, 508 с.  

1 | 2 | >>

 Статии


1 | >>

Е. Асенова, В. Майсторович, А. Венцл, М. Кандева 2012 Зелената трибология и качеството на живот Международна конвенция по качеството 2012, Белград, Сърбия, 05-07.06.2012, Сборник доклади, p.p. 32-38, Публикувано в: Advanced Quality, 40, 2, p.p.26-32, 2012.
vew pdf
Г. Полцер, Е. Асенова, Цермаа 2012 Медни фрикционни покрития при условията на селективно пренасяне Трибологичен журнал БУЛТРИБ, т. 3, 2012 (Доклади от конференцията БУЛТРИБ'12, ТУ-София)
vew pdf

1 | >>